Privacy Statement

Privacy Statement

 

EcoDiving, gevestigd aan Teteringsedijk 275 4817 ME Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.ecodiving.nl/  

 

Teteringsedijk 275

4817 ME Breda

 

Telefoonnummer 088-0045400

 

Elliot van den Boom is de Functionaris Gegevensbescherming van EcoDiving.

Hij is te bereiken via administratie@ecodiving.nl  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

EcoDiving verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht - Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Wij verwerken deze informatie op basis van de wettelijke grondslag ‘overeenkomst’. Kijk hier meer informatie over de grondslagen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-2.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen, verwerken en bewaren geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@ecodiving.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EcoDiving verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bijhouden van de ledenlijst. Zodat we weten wie je bent, hoe we je kunnen bereiken en wat je duikervaring is
 • Voor het afhandelen van contributiegelden
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Jouw telefoonummer toe te kunnen voegen aan de Leden WhatsApp-groep

   

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EcoDiving bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw gegevens voor de duur van jouw lidmaatschap. Daarna worden deze voor een maximale duur van 7 jaar bewaard en daarna verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

EcoDiving verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EcoDiving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Wij delen informatie met RnG Diving te Breda zodat leden gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot gratis vullen van duikflessen.

 

Beeldmateriaal

Er worden regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt waarop leden en toeschouwers mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Dit materiaal wordt onder meer gebruikt op de website, social media en als wervings- en voorlichtingsmateriaal. Gezien de hoeveelheid beeldmateriaal is het in de regel niet mogelijk iedereen van tevoren om toestemming te vragen voor toestemming en/of publicatie. We gaan echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van een bepaalde foto of video, dan zal deze op verzoek zo mogelijk worden verwijderd. Als personen niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EcoDiving gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EcoDiving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@ecodiving.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. EcoDiving wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EcoDiving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via administratie@ecodiving.nl.